Algemene Voorwaarden

De volgende  algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten

1 Aansprakelijkheid

1.1 De muzikale ontmoeting is in geen opzicht aansprakelijk voor schadelijk gedrag van de toehoorders. Wij zijn aanwezig als muzikanten en daarmee niet verantwoordelijk voor begeleiding- en of verzorgende taken. De cliënten blijven hoe dan ook onder de verantwoordelijkheid van de dienstdoende medewerker/ster vallen.

1.2 De muzikale ontmoeting kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van De muzikale ontmoeting. In het geval op De muzikale ontmoeting enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

1.3 De muzikale ontmoeting schakelt altijd derden in voor een uitvoering. De muzikale ontmoeting zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De muzikale ontmoeting is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. De muzikale ontmoeting gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

1.4 De muzikale ontmoeting is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.

 

2 Annuleren

Als u een uitvoering wil annuleren zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

2.1 Annulering door de opdrachtgever

In geval van overmacht vanuit de opdrachtgever is het mogelijk de uitvoering 1 maal kosteloos te verzetten. Dit geschied door middel van telefonisch contact.
a) in geval van annulering in de periode liggend tussen 30 dagen en 15 dagen voor de datum van de uitvoering, 20% van het honorarium;
b) in geval van annulering tot uiterlijk 7 dagen voor de datum van uitvoering, 30 % van het  honorarium.

We streven er in alle gevallen naar de kosten voor de klant zo laag mogelijk te houden.

2.2 Annulering door De muzikale ontmoeting

In geval van overmacht (ziekte, persoonlijke omstandigheden etc.) probeert De muzikale ontmoeting andere muzikanten te regelen. Mocht dit niet lukken wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kijken we samen of de uitvoering verplaats kan worden. De muzikale ontmoeting is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die de klant lijdt door de annulering.

De Muzikale Nachtzoen rekent geen kosten of betaalt het eventueel al betaalde bedrag binnen 14 dagen terug aan de opdrachtgever als deze na afzegging van onze kant, geen nieuwe afspraak meer wil maken.

3 Betalingsregeling

3.1 De factuur wordt in het begin van de maand waarin de uitvoering plaats vind verstuurd. De factuur dient binnen 30 dagen betaald te worden.

4 Eigendomsrechten

4.1 De klant zal niet zonder toestemming van de muzikale ontmoeting foto- en/ of video materiaal op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.